พีซีเอ็น โฟร์คลิฟท์

บทความ

ข้อเสนอแนะในการใช้แบตเตอรี่ของรถโฟร์คลิฟท์

17-06-2557 15:16:06น.

ข้อเสนอแนะในการใช้แบตเตอรี่ของรถโฟร์คลิฟท์

 

สิ่งที่ควรปฏิบัติ

1.  ควรตรวจเช็คระดับของน้ำกลั่นให้อยู่ในระดับปกติอยู่เสมอ
2.  ควรใช้น้ำกลั่นบริสุทธิ์เท่านั้นเติมในแบตเตอรี่
3.  ควรบำรุงรักษาแบตเตอรี่ให้สะอาดอยู่เสมอ  เพื่อป้องกันการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า
4.  ควรสวมถุงมือหรือหน้ากาก  เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
5.  ควรเปิดจุกปิดฝาในขณะที่ชาร์จไฟ  เพื่อการถ่ายเทความร้อนได้ดียิ่งขึ้น
6.  ควรชาร์จไฟให้เต็มทุกครั้ง  ก่อนนำไปใช้งาน (ถ.พ. 1,270-1,280)
7.  ควรปิดฝาแบตเตอรี่  เพื่อป้องกันโลหะตกลงในแบตเตอรี่

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ

1.  ไม่ควรใช้แบตเตอรี่เกินอันตราที่กำหนด  (OVER  DISCHARGE)
      ถ.พ.  ต่ำกว่า  1,150
2.  ไม่ควรชาร์จไฟเกิน (OVER  CHARGE)  ขณะที่ชาร์จไฟเต็ม  
      ถ.พ.1,270-1,280
3.  ไม่ควรเติมน้ำกลั่นน้อยหรือมากเกินไป
4.  ควรระวังเครื่องมือที่เป็นโลหะตกหล่นลงในแบตเตอรี่
5.  ไม่ควรสูบบุหรี่  หรือจุดประกายไฟใดๆใกล้แบตเตอรี่